Charakter jako cel wychowania cz. 6

Takie zharmonizowanie jest konieczne Już z biologicznego punktu widzenia, gdyż organizm każdy, który się chce ostać na powierzchni ziemi, musi przedstawiać pewną jedność funkcyj. Dziś często spotykamy owe potworki Empedoklesa, tak różnorodne, a przede wszystkim przejściowe próby nieskończenie płodnej matki – przyrody. Istnienie tych  potworków psychicznych w coraz większej liczbie Jest powodem myślenia o kształceniu charakteru, o nadaniu życiu pożądanej jedności funkcji.

Fragmentaryczność i zmienność warunków życia wymaga od jednostki odpowiedniego pogotowia duchowego. Pogotowie to polegać może tylko na stałości pewnych przesłanek moralnych i zwartości jądra duchowego człowieka. Wtedy tylko bowiem potrafi on nadać reakcjom swoim określoną wyrazistość i linię. Doświadczenie poucza, że owo pogotowie wyraża się w dwóch formach. Albo w wyłącznie rozumowym stosunku do zjawisk życia, który nieubłaganie prowadzi do zastosowania czysto mechanicznych metod ujmowania tych zjawisk, albo na biernm poddawaniu się wpływom sił zewnętrznych i płynącej stąd z konieczności nijakości sądu i przygodności reakcji.